Reports

Annual Report 2020 | Ayb Educational Foundation

Annual Report 2020 | Ayb Educational Foundation

Annual Report 2019 | Ayb Educational Foundation

Annual Report 2019 | Ayb Educational Foundation

Annual Report 2018 | Ayb Educational Foundation

Annual Report 2018 | Ayb Educational Foundation

Annual Report 2017 | Ayb Educational Foundation

Annual Report 2017 | Ayb Educational Foundation

Ֆինանսական հաշվետվություն. «Այբ» կրթական հիմնադրամ. 2016 թ.․

Ֆինանսական հաշվետվություն. «Այբ» կրթական հիմնադրամ. 2016 թ.․

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի անկախ աուդիտորական եզրակացություն և «Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվություն 2017 թ․

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի անկախ աուդիտորական եզրակացություն և «Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվություն 2017 թ․

«Այբ»-ի եռամսյակային հաշվետվություն, 2016, 2017, 2018 թթ.․

«Այբ»-ի եռամսյակային հաշվետվություն, 2016, 2017, 2018 թթ.․

Նվիրաբերման նպատակներ

Donate monthly to a cause that inspires you most.

Scholarship <br>Fund

Scholarship
Fund

Development <br>projects

Development
projects

Where most <br>needed

Where most
needed

* In this case, the transfer will be made with the mark "Donation."

Through education it is possible to change the country's course of development to a higher level.

MANUK HERGNYAN
MANUK HERGNYAN

The country's future is directly dependent upon the generation that will build the future.

ARAM PAKHCHANIAN
ARAM PAKHCHANIAN

The idea of Ayb is idea of a new generation that will be able to transform Armenia through education and, in principle, transform the world.

DAVID YANG
DAVID YANG